WALDEMAR PIOTROWSKI

ADWOKAT | PARTNER

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, od 2010 roku wykonujący zawód adwokata. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Stanowy Floryda we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów Prawa Spółek Handlowych oraz Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego organizowanych odpowiednio przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Łódzki.

Świadcząc wieloletnią pomoc prawną na rzecz tak polskich jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym w ramach renomowanych polskich kancelarii prawnych, zyskał wszechstronne doświadczenie zawodowe między innymi z zakresu: obsługi procesu sporządzania oraz negocjowania umów (umów najmu lokali handlowych, biurowych, magazynowych, umów dystrybucyjnych, umów z zakresu prawa autorskiego, umów o wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, umów o roboty budowlane, umów o świadczenie usług konsultingowych w ramach inwestycji deweloperskich, umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, umów z agencjami reklamowymi, umów z zakresu prawa pracy, etc.), doradztwa w sprawach sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstw, spółek, kompleksowego przygotowania oraz realizacji inwestycji budowalnych pod względem formalnoprawnym, korporacyjnych, tj. zakładanie, łączenie, dzielenie, przekształcanie, likwidowanie spółek prawa handlowego, reprezentacji Klientów przed sądami (cywilnymi, administracyjnymi, karnymi, arbitrażowymi), a także organami państwowymi. Posługuje się również językiem angielskim

Waldemar Piotrowski

+48 600 349 360

waldemar.piotrowski@prmlegal.pl

ŁUKASZ RAPACKI

ADWOKAT | PARTNER

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, od 2011 roku wykonujący zawód adwokata. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również na Erasmus Universiteit w Rotterdamie. Ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego współorganizowaną przez WPiA UW oraz Cambridge Univeristy. Jest też absolwentem Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego na Uniwersytecie Łódzkim.

Doświadczenie zdobywał w renomowanych polskich kancelariach prawnych, świadcząc usługi doradztwa w sprawach gospodarczych, w szczególności dotyczących rynku nieruchomości, reprezentując właścicieli i najemców obiektów komercyjnych, doradzając w transakcjach nabywania i zbywania nieruchomości, prowadząc badania stanu prawnego nieruchomości, przedsiębiorstw, spółek, a także reprezentując Klientów w sprawach karnych.
Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorstw z różnych branż i reprezentuje Klientów w sporach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych.
Świadczy pomoc w sprawach karnych i karnych gospodarczych w różnych aspektach. Reprezentuje pokrzywdzonych w postępowaniach dotyczących czynów popełnionych na ich szkodę, doradza osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym w sytuacjach kryzysowych.
Posługuje się również językiem angielskim i hiszpańskim.

Łukasz Rapacki

+48 695 625 468

lukasz.rapacki@prmlegal.pl

KATARZYNA MAKOLA-KALEJTA

ADWOKAT | PARTNER

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, od 2013 roku wykonująca zawód adwokata.
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz stypendystka programu Erasmus w Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin (obecnie Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin).

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców, w tym w szczególności spółek prawa handlowego prowadzących działalność w sektorze nieruchomości, energetycznym, ubezpieczeniowym oraz nowych technologii, rozpoczęła 11 lat temu, współpracując z jedną z renomowanych kancelarii adwokackich w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych, w tym w zakresie komercjalizacji centrów handlowych oraz budynków biurowych, negocjacji umów najmu nieruchomości komercyjnych, sprzedaży nieruchomości komercyjnych, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Specjalizuje się także w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane, umów o pracę oraz współpracę, umów z zakresu prawa autorskiego, umów związanych z ochroną danych osobowych oraz prawem Internetu, w prowadzeniu prawnych aspektów procesów budowlanych, doradztwie w sprawach pracowników i kontraktorów, prowadzeniu procesów sądowych w zakresie prawa cywilnego i pracy, prawa gospodarczego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prowadzeniu spraw przed sądami arbitrażowymi oraz reprezentowaniu Klientów przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

Posługuje się również językiem angielskim.

Katarzyna Makola-Kalejta

+48 693 326 361

katarzyna.makola@prmlegal.pl